28 de desembre 2006

LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL:LA HISTÒRIA INTERMINABLE

L'ajuntament d'Alaquàs inicià la legislatura passada la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana del nostre poble, una vegada que l'actual Pla de 1991, estava pràcticament esgotat i amb moltes de les seues unitats d'execució desenvolupades. Entre els principals objectius que es perseguien amb la redacció del nou PGOU, estava el dotar al nostre poble de nou sòl industrial i residencial, en el que poder construir noves vivendes i ubicar noves empreses, així com estudiar les noves necessitats de sòl dotacional per als pròxims anys.


Després de més de quatre anys de treball de l'equip redactor del nou PGOU, encara està fase de redacció i incomprensiblement l' únic que els veïns i les veines d'Alaquàs, sabem d'aquest nou PGOU, es el sòl que es va a recalificar per a convertir-lo en residencial i en industrial, amb tot el que açó comporta, ja que pareix que s'ha obert la veda per a l'especulació del sòl al nostre poble.


Al llarg d'aquest procés de redacció, l'actual Pla General, ha patit més modificacions puntuals que en tot el seu temps d'aplicació, amb la recalificació en residencial de milers de metres, per a la futura construcció de vivendes en la zona de la Sequieta. Davant d'aquesta situació un es pregunta ¿no haguera segut mes raonable, finalizar el procés global de revisió del Pla i definir les necesitats reals de sòl que anar modificant-lo parcialment? ¿ Pensa l'actual equip de govern socialista iniciar un procés de participació ciutadana de revisió del Pla i finalitzar aquest procés abans que finalitze la legislatura?