01 d’abril 2010

RECTIFICACIÓ I DISCULPES

Al meu post publicat ahir baix el títol de QUINA BARRA QUE TENEN¡, feia determinades afirmacions respecte a l'augment del percentatge de les assignacions a determinats membres de l'Ajuntament, en concret de la Regidora de Participació de la Dona i de la regidora alliberada del PP.

Ahir vaig afirmar que la dedicació de la Regidora de la Dona i Transport Públic del 65% a dedicació exclusiva i que la dedicació de la Regidora alliberada del PP del 50% a dedicació exclusiva, totes dues afirmacions son certes, però l'increment del percentatge de la dedicació , no comporta en cap cas l'augment de les retribucions econòmiques que cap de les dos venien cobrant fins el moment.

Demane per tant públicament disculpes a les dos regidores afectades i a tots els que habitualment llegiu i participeu en el meu blog, per haver realitzat afirmacions que no eren certes, al interpretar erròniament l'acord del plenari municipal del 22 de febrer, publicat al BOP el passat 18 de març.

28 comentaris:

Anònim ha dit...

Significa això que ara hi ha regidores de primera i de segona? què el 100% de dedicació no representa el mateix salari? vols dir que per cobrar després el 100 % de la prestació ara estan acceptant cobrar menys que les seues companyes?

Anònim ha dit...

"Gronxadors Forment. El que t'agrada a tu, també pot agradar-le a d'ell." Quina barra. Jajajajaja

Anònim ha dit...

Hace tiempo salió en prensa lo que cobran los alcaldes de la comarca de l'Horta y creo recordar que algunas concejalas liberadas de nuestro ayuntamiento cobran más sin ostentar dicho cargo. ¿Alguien podría colgar aquí lo que cobran los alcaldes de la comarca de L'Horta?

Gracias

Anònim ha dit...

Mare meua Vicent la de palos que te van a caure per esta. jajajaja Que te sea leve.

Anònim ha dit...

Si que teneis ganas de acabar con el PSOE que os inventais noticias. Y lo peor de todo es que al parecer estabas en el Pleno...¿En que estabas pensando en el posible pacto y el cargo que puedes llegar a tener?. Deplorable.

Anònim ha dit...

Crec que és el primer polític d'Alaquàs que rectifica i demana disculpes per una cosa mal feta. Que aprenguen altres!

Anònim ha dit...

Quant cobraves tu, Vicent?

Vicent Forment ha dit...

En cap moment m’he inventat una notícia, simplement vaig interpretar malament l’acord de , “Modificar al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la LRBRL (Ley 7/85 de 2 de abril) el régimen de dedicación del cargo de concejala con dedicación parcial del 65% a dedicación exclusiva, con idénticas retribuciones a las acordadas vigentes”, entenent que per con “identicas retribuciones a las acordadas vigentes” es referia, a les mateixes retribucions de les altres regidores amb dedicació exclusiva.

Efectivament jo estava en el plenari, però com en tots els plenaris de pressupost, en este punt no es donà cap informació, mes enllà de la famosa reducció del 5%.

Respecte al que jo cobrava, fa tants anys que he tingut que buscar-ho, i he trobat un ingrés d’una nòmina de febrer de 2001, (vaig ser regidor del 1999 al 2003) de 195.678 pts. O el que es el mateix 1.176,05 euros mensuals que per 14 pagues representa un total de 16.464 euros nets a l’any.

Anònim ha dit...

Vicent, yo estaba en el pleno y no es cierto que no se explicara. Fué la propia Alcaldesa quien dio la explicación de este tema.Hay que estar mas atento.

Anònim ha dit...

Pués yo tambien estaba en el pleno y tampoco me enteré, igual tu ya lo sabias de antes. Entoces explicame porquè hay concejalas con dedicación exclusica que cobran el 100% del sueldo y otras solo el 65%, no lo entiendo.

Anònim ha dit...

hola

Anònim ha dit...

Vicentet, cal estar més atent en els plens, així vols tornar a ser regidor, de què?, no serà d'urbanisme una altra vegada?
Encara sort que Xelo Marin ha estat a l'aguait i t'ha posat en el teu lloc i t'ha fet rectificar.
Fixa't, aquesta a més firma els comentaris, encara que clar, de segur que era perquè estava emprenyada.

XELO MARIN ha dit...

Bien Vicent, rectificar es de sabios.

Anònim ha dit...

Bien Vicent, rectificar es de sabios.

XELO MARIN ha dit...

Bien Vicent, rectificar es de sabios.

Anònim ha dit...

Segons el Institut Nacional de Estadística, el IPC des de 2001 s'ha incrementat un 27,5%. Si en aleshores cobraves 16.464 euros nets a l’any, amb la modificació seria com cobrar hui 20.991,6 euros.
No me estranya que vuiges tornar. Un bon pessic, nano.

Anònim ha dit...

Vicent, te lo están poniendo fácil, ¡qué simpleza y bajeza en los comentarios pro-PSOE y anti-Vicent!, cuestionan nimiedades y obvian detalles a los que animo que contesten, por ejemplo, ¿cuántos concejales/as hay liberados y cobrando, cuánto cobran, cuántos secretarios/as hay por Alcaldía y Urbanismo, cuántos puestos hay ocupados por personal de confianza, en qué situación económica tenéis al Ayuntamiento tras tantos años de gobierno?. Esto sólo para empezar. A ver si nos contestan y nos dan los datos o igual esto es menos importante que tu error reconocido, dice un anónimo que menos mal que Xelo Marín te ha puesto en tu sitio pues que sea ella la que nos conteste, por ejemplo.

Anònim ha dit...

Vaja, vaja, Forment, ficar-te amb la feminista del govern t'ha eixit car. Però està bé, has rectificat, però segons pareix perquè ella et va donar un toc i la cosa ha quedat clara, encara que el mal ja està fet, xaval, la jugada al cap i a la fi t'ha eixit redona, ole, ole.
Vaja berenar de negres, el PP amb el nou element (serà d'ONO o de TELEFÒNICA), IxA autoescrivint en les xarxes i ara el Bloc ficant-se amb el PSOE, però em queda un dubte. Per què unes cobren el 100% i aquesta només el 65% del salari? No era la mà dreta d'Alarte, o es cobra per edat? Per què si és per dedicació? Dubte que Eva i "la paseanta" li dediquen més hores. Qui regula açò? I si la resposta és Alarte, per què Elvira no ho va arreglar en arribar a ser alcaldessa?
Serà que encara tenim l'ombra d'Alarte a l'ajuntament?

Anònim ha dit...

Si 20.991,6 es un "bon pesic" que son los mas de 50.000 euros que estan cobrando que Eva y "la paseanta"

Anònim ha dit...

Acuerdos del pleno de 2007

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde Presidente al Pleno de la Corporación, por
unanimidad de los 21 Concejales presentes se adopta el siguiente acuerdo:
Se crean y establecen los siguientes puestos relacionados como personal eventual de
designación directa por el Alcalde:
SECRETARIA PERSONAL DEL ALCALDE con unas retribuciones brutas anuales de
33.000,00 €.
DIRECTOR DEL GABINETE DE COMUNICACIÓN con unas retribuciones brutas
anuales de 33.000,00 €.
DIRECTOR DE LOS SERVICIOS DE GOBIERNO con unas retribuciones brutas anuales
de 44.000,00 €.
ASESORES GRUPOS POLÍTICOS con dedicación parcial del 60% con unas
retribuciones brutas anuales de 26.400,00 €, y del 40% con unas retribuciones brutas anuales
de 17.600,00 € respectivamente.
ASESORA ESPECIAL PARA LA TERCERA EDAD, con unas retribuciones brutas
anuales de 10.000,00 €.

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde Presidente al Pleno de la Corporación, por
unanimidad de los 21 Concejales presentes se adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Se proponen los siguientes cargos con retribución exclusiva de conformidad
con el art. 75. 1 de la Ley 7/85:
- A) ALCALDE: Dedicación exclusiva con unas percepciones anuales brutas de
71.000,00 € referidas a 14 mensualidades, y con el correspondiente derecho al disfrute de las
vacaciones que resulten procedentes.
- B) DOS CONCEJALAS con dedicación exclusiva, con unas percepciones anuales
brutas cada una de ellas de 53.250,00 €, referidas a 14 mensualidades, y con el
correspondiente derecho al disfrute de las vacaciones que resulten procedentes.
- C) UNA CONCEJALA con dedicación parcial del 90% con unas retribuciones brutas
anuales de 47.925,00 € referidas a 14 mensualidades, y con el correspondiente derecho al
disfrute de las vacaciones que resulten procedentes.
- D) UNA CONCEJALA con dedicación parcial del 65% con unas retribuciones anuales
brutas de 34.612,00 € referidas a 14 mensualidades, y con el correspondiente derecho al
disfrute de las vacaciones que resulten procedentes.
Los anteriores cargos suponen una dedicación por parte de las personas que finalmente
los desempeñen, exclusiva o parcialmente, en este último caso con una dedicación del 90 y del
65% respectivamente, dedicación mínima necesaria para el adecuado desarrollo de las
funciones a desarrollar por el Alcalde y las Concejalas que desempeñen dichos cargos, debido
a la responsabilidad inherente a las distintas áreas que se asumen por dichas Concejalas.
El Sr. Alcalde informa que dichas dedicaciones están pensadas de la siguiente forma:
Las del 100% para las Concejalías de Educación, Cultura y Bienestar Social, y Economía,
Hacienda, Personal y Fiestas respectivamente.
La del 90% para la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Contratación y Servicios
Urbanos.
Y la del 65% para la Concejalía de Participación de la Mujer y Transporte Público.

Anònim ha dit...

Mas acuersos de 2007

Igualmente los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva o parcial no
percibirán las asistencias previstas en el punto segundo de este acuerdo, de conformidad con
el artº. 75.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril.

SEGUNDO.- Fijación de la cuantía por asistencia a Órganos Colegiados:
De conformidad con el art. 75.3 de la Ley 7/85, referidas a la asistencia efectiva por parte
de los Concejales a los órganos de los que forman parte, y por cada una de las Sesiones de las
que se celebren con el límite de 30sesiones al año, referidas a cada uno de los órganos, y
cuyo control se llevará por parte de Intervención a través del parte de asistencia, con el
siguiente detalle:
- Pleno 280 €.
- Junta de Gobierno Local 280 €.
- Comisiones Informativas 180 €.
- Comisión Municipal de Patrimonio 180 €.
- Mesa de Contratación, y Comisión de Seguimiento y Control del Servicio de
Abastecimiento del Agua y Alcantarillado 180 €.
Además de lo anterior los Concejales con responsabilidades de gobierno, es decir, los
Concejales Delegados y Concejales Ponentes, así como los Portavoces, percibirán una
indemnización complementaria de 60 € por sesión, por asistencia a todos los órganos
relacionados con anterioridad.

De conformidad con lo establecido en el art. 73.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, se fijan
como asignaciones a los Grupos Políticos la cantidad bruta anual de 8.000,00 €, más una
percepción mensual por Concejal de 120 € por mes.
Las cantidades anteriores en el caso de que el mandato Corporativo no coincida con el
año natural, se prorratearán por meses naturales.
Sometida a votación la propuesta formulada, es aprobada por unanimidad de los 21
Concejales.

Anònim ha dit...

Pero no han modificado las asignaciones un 5% menos??? que lio....no hay quien se aclare.

Anònim ha dit...

Lo único que tengo claro de todo esto es que si Vicent se quiere forrar debe aceptar el pacto con el Psoe.

Anònim ha dit...

Oye Vicent, ¿por qué la Xelo Marín se dio tanta prisa en rectificarte y supuestamente "ponerte en tu sitio" y ahora no contesta a las preguntas claras y diáfanas planteadas por un forero en tu mismo blog?, ¡si es tan lista y está tan pendiente de tu foro!.
¿Tú sabes la respuesta ya que ella ahora no parece que quiera ni le interese participar?.

Anònim ha dit...

Xelo Marín, ¡iuju!, ¿dónde estás?, ¿cómo tenéis las arcas municipales?, anda, sentido de la responsabilidad.

Anònim ha dit...

Chelo Marín, rectificar es de sabios, después de intentar poner a Vicent en su sitio podías ponerte tú en tu sitio y contestar a nuestras preguntas, o será que no tienes respuestas convincentes porque saber cúal es tu sitio seguro que lo sabes.
Para exigir a los demás sí que estás presta pero para ti misma, eso es otra cosa, ¿verdad?. ¡Ah!, si no sabes la respuesta, pregúntale a Jorge.

David ha dit...

Vicent és molt gran el que has fet! Per això no ixes de regidor.. perquè eres sincer, dius el que penses, rectifiques quan t'equivoques i no vas blasfemant de ningú sense dir el teu nom i donant la cara (com molts dels comentaris que he pogut llegir ací). Una llàstima! Ànims Vicent, els que et coneguem sabem la feina que fas i el trellat que tens.. per això deixares de treballar amb el psoe. I qui t'acuse de pesetero que s'ho faça mirar... que molt bé podries estar en una d'ixes butaques des de fa molts anys i cobrant una pasta gansa sense fer, que digam, molta feina. La ignorància és molt atrevida!

Vicent Forment ha dit...

David, moltes gràcies per les teues paraules.