30 de març 2012

LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011

A continuació vos reproduïsc la meua intervenció al plenari del passat 28 de març en el Punt de  dació de compte de la  liquidació del Pressupost General de 2011. 


Una vegada llegida aquesta liquidació del pressupost i el que ens diu el Sr. Interventor me podria estalviar esta intervenció i utilitzar la mateixa de l'any passat.

L'any passat els vaig demanar que canviaren en la forma de fer,  des del Bloc Els Verds d'Alaquàs li varem demanar que canviaren la seua forma de fer les coses perquè les coses no anaven be i vostès no ho han fet. Vostès continuen estirant mes el braç que la mànega, gastant-se el que no tenen,  continuen mostrant-se autocomplaents tirant balons fora i tirant la culpa a tots, al govern central, a la Generalitat a l'Oposició, tot menys assumir les seues responsabilitats, i a mi m'agradaria saber si estan contents en haver passat d'una liquidació amb un romanent de tresoreria negatiu al 2010 de 5 milions 965 mil euros a una liquidació amb un romanent de tresoreria negatiu al 2011 de 6 milions 285 mil euros.  I com que vostès son experts en marejar les xifres i intentar confondre amb les dades  i per a que tots ho entenguen el romanent de tresoreria es el que tenim al calaix mes el que ens deuen, menys el que nosaltres deguem a tercers i això no te res a vore ni amb el dèficit ni amb l'estalvi.

I en aquest punt m'agradaria preguntar-li a la Sra. Alcaldessa d'on pensa retallar del pressupost de 2012 eixos 300 mil euros d'increment de romanent negatiu de tresoreria i si enguany se va a complir allò que diu el

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 193. Liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo. Remisión a otras Administraciones públicas.

1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del Interventor, cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen.

Però es que damunt vostès en un any han reduït l'estalvi net passant dels 2 milions i mig d'euros el 2010 a algo mes de 700 mil euros al 2011 i ja vorem com queda el de 2012.

Però es que mirem la data que mirem la liquidació del pressupost de 2011 es pitjor que la de 2010, la càrrega financera ha passat de 13,74% al 16,52% incrementant-se en més d'un 25% i per la seua part el percentatge de deute viu ha passat ( sense tindre en compte el préstec ICO que debatrem desprès, ni temes judicials per expropiacions que te pendents este ajuntament, ni els ingressos del CANON que ja s'han xuplat) ha passat del 126% al 152% incrementant-se mes d'un 28%, o el que es el mateix si ho tenim tot en conte, deuríem tancar L'ajuntament dos anys sense gastar ni un euro per pagar tot el que deu este Ajuntament.  I totes estes dades son el resultat d’un any en el que suposadament vostès ja s’han ficat a la faena i estan retallant, o les mesures que estan duent a terme estan equivocades o son clarament insuficients.

També m'agradaria agrair-li al Sr. Interventor  determinades valoracions polítiques que realitza al llarg del seu informe, que al meu entendre deuria fer en tot cas el govern municipal,  però el que mes ens agradaria es que de una vegada per totes l'equip de govern li fera cas en   determinades afirmacions que any rere any inclou al seu informe en el que ens diu:

En definitiva, también en lo sucesivo, y pese al respiro que estas medidas han introducido en los Ayuntamientos, hay que tener en cuenta por encima de todo que para poder gastar, primero hay que ingresar, sin tener liquidez en la Caja del Ayuntamiento no pueden adquirirse compromisos de gasto

Hay que hacer una llamada a todos los gestores de gasto del Ayuntamiento. Cada compromiso que se adquiera deberá ser previamente autorizado por la Intervención municipal, y cuando se reciba una factura que no haya sido previamente fiscalizada se remitirá una comunicación al gestor que la haya comprometido y al proveedor poniendo en su conocimiento esta situación irregular.

Sàpiga que en eixa línia  sempre tindrà el recolzament del Bloc Els Verds d'Alaquàs.

I davant esta situació que fem?

Continuem amb la tònica habitual de tirar-li les culpes a la Generalitat, a Zapatero al Banc Central i al Sr Cotino com ens tenen acostumats els dos grups majoritaris d'este Ajuntament. O davant està dramàtica situació econòmica tots assumim les nostres responsabilitats i com ja els hem reiterat des del principi de la legislatura als dos grups  majoritaris, es impresindible que iniciem de manera consensuada una política de reducció de la despesa d'este Ajuntament  en profunditat i sense demagògia. El dia que els dos estiguen disposats a fer-ho nosaltres assumirem la nostra part de responsabilitat com  hem demostrat moltes vegades, però recordant-los que nosaltres estem a l'oposició i ens correspon una part de 21.